Întrebări frecvente

SPRIJIN PREGĂTITOR PU4

Prioritatea Uniunii Europene 4
CREŞTEREA GRADULUI DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ ŞI SPORIREA COEZIUNII TERITORIALE

(REVIZUIRE) Un partener privat aduce teritoriul si locuitorii in parteneriat?

NU.

Back to top
(REVIZUIRE) Daca un potential partener are in administrare o balta cu o suprafata ce se intinde pe 3 comune, aduce toate cele 3 comune (UAT) in parteneriat?

NU.

Back to top
Un ONG are punct de lucru in teritoriul acoperit de FLAG dar in statut nu are ca si scop activitati pescaresti, este considerat partener eligibil?

DA

Back to top
Pentru continuitate teritoriala se poate include un UAT care nu are pe teritoriul sau nici o activitate pescareasca?

DA

Back to top
Un UAT are o balta pe care se practica pescuitul sportiv, intentioneaza sa se extinda, este considerat beneficiar eligibil?

NU ESTE CONSIDERER BENEFICIAR ELIGIBIL, deoarece nu raspunde art. 3, alin. (2), pct. 5 din Reg. 508/2014, "zonă de pescuit si de acvacultură" este o zonă cu un tărm marin, fluvial sau lacustru ori incluzând iazuri, un râu sau un bazin hidrografic, cu un nivel semnificativ de ocupare a fortei de muncă în domeniul pescuitului sau al acvaculturii, care este coerentă din punct de vedere functional în privinta aspectelor geografice, economice si sociale si care este desemnată de statul membru în cauză

Back to top
Un GAL poate sa faca parte din acordul de parteneriat public - privat si sa fie aplicant in vedere obtinerii finantarii?

DA, parte din acordul de parteneriat public - privat, cu atentie mare pe parte de aplicant la dubla finantare, conflict de interese conf. OUG 66/2009 si la corelarea strategiei pe PNDR cu Masurile din FEPAM.

Trebuie să existe o demarcare clară între activităţile similare propuse in cadrul altor finanţări comunitare şi măsuri specifice pentru a asigura complementaritatea diverselor iniţiative care se adresează aceleiaşi zone sau aceluiaşi grup ţintă.

Acordarea sprijinului pregatitor pentru PU4/FEPAM se va realiza in conformitate cu criteriile din Ghidul solicitantului, respectiv legislatia Europeana in vigoare (Regulament 508/2014 si Regulament 1303 din 2013).

Draftul Ghidului solicitantului pentru sprijinul pregatitor se afla pe site MADR/FEPAM pentru consultare publica: http://www.madr.ro/informari-am-pop/2414-draft-ghidul-solicitantului-privind-sprijinul-pregatitor-pu4-fepam.html

Back to top
Definiți Zona de pescuit și de acvacultură

Conf. art. 3,alin. (2), pct.5 din Regulamentul 508/2014 privind Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime: Zona de pescuit și de acvacultură - reprezintă o zonă cu un ţărm marin, fluvial sau lacustru ori incluzând iazuri, heleștee, un râu sau un bazin hidrografic, cu un nivel semnificativ de ocupare a forţei de muncă în domeniul pescuitului sau al acvaculturii, care este coerentă din punct de vedere funcţional în privinţa aspectelor geografice, economice şi sociale şi care este desemnată ca atare de statul membru în cauză

Back to top
Ce inseamnă nivel semnificativ de ocupare a forţei de muncă în domeniul pescuitului sau al acvaculturii?

Din perspectiva Ghidului solicitantului pentru Măsura III.1. Sprijinul pregătitor pentru înfiinţarea parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti, zona de pescuit și de acvacultură cu un nivel semnificativ de ocupare a forţei de muncă în domeniul pescuitului sau al acvaculturii, presupune existența, pe teritoriul eligibil al GL, lucrătorilor în domeniul pescuitului și/sau acvaculturii sau pescari comerciali.

Back to top
Lămuriri privind eligibilitatea unui parteneriat nou înființat, dacă o comuna nu dorește să își dea acordul pentru introducerea teritoriului în teritoriul eligibil vizat, deși în acea comuna există un număr important de pescari comerciali ce fac parte din

Conform Ghidului solicitantului pentru Măsura III.1. Sprijinul pregătitor pentru înfiinţarea parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti, teritoriul eligibil vizat (zonă de pescuit și/sau acvacultură) al solicitantului trebuie să întrunească cumulativ următoarele criterii:

1) are o populație cuprinsă între 10 000 și 150 000 de locuitori;

2) suprafața zonei trebuie să fie mai mică decât suprafața unei regiuni de nivel NUTS 3 (echivalentul unui judeţ din România, respectiv județul în care GL-ul are suprafața zonei cea mai mare);

3) zona este coerentă din punct de vedere funcţional în privinţa aspectelor geografice, economice și sociale;

4) este o zonă cu un țărm marin, fluvial sau lacustru ori incluzând amenajări piscicole, un râu sau un bazin hidrografic, cu un nivel semnificativ de ocupare a forței de muncă în domeniul pescuitului sau al acvaculturii;

Acolo unde există suprapuneri teritoriale a două categorii de solicitanți cu statut diferit, are prioritate parteneriatul public-privat cu personalitate juridică, înființat în baza O.G. 26 din 2000, cu modificările și completările ulterioare.

Dacă două categorii de solicitanți cu același statut juridic (parteneriate public-privat cu personalitate juridică, înființați în baza O.G. 26 din 2000 sau persoană juridică publică/ privată, semnatară a unui Acord de parteneriat autentificat la notar) se suprapun teritorial, vor fi declarate neeligibile ambele solicitări de sprijin pregătitor.

Back to top
Daca teritoriul FLAG-ului se suprapune cu cel al unui GAL, zona se mai consideră eligibilă pentru acordarea sprijinului pregătitor?

Este posibil ca teritoriul acoperit de un Grup Local Pescaresc (FLAG) şi un Grup de Acţiune Locală LEADER (FEADR) să se suprapună total sau

partial, insa trebuie să existe o demarcare clară între activităţile similare propuse in cadrul altor finanţări comunitare şi măsuri specific pentru a asigura complementaritatea diverselor iniţiative care se adresează aceleiaşi zone sau aceluiaşi grup ţintă.

Dacă un Grup Local FEPAM (FLAG) se formează pe structura unui grup LEADER (GAL) deja existent, acestea două vor putea utiliza aceeaşi structură administrativă pentru implementarea ambelor fonduri europene. În aceste condiţii, costurile comune vor fi împărţite în mod proporţional şi transparent între Grupul Local FEPAM (FLAG) şi Grupul de Acţiune Locală LEADER. În toate cazurile, datorită posibilităţii de suprapunere

geografică cu grupurile LEADER, este necesară o separare clară a instrumentelor, după cum urmează:

•Strategii distincte între grupuri, dar complementare (nu divergente);

•Parteneriate distincte – componenţa parteneriatului Grupului Local – FLAG şi cea a Grupurilor de Acţiune Locală - GAL trebuie să fie diferită (chiar dacă anumiţi actori locali vor putea fi în componenţa ambelor parteneriate). În componenţa GL FLAG trebuie să existe actori relevanţi ai sectorului pescăresc din zonă;

•Comitete de selecţie diferite – componenţa diferită la nivelul luării deciziei de selectare a proiectelor;

•Registre contabile, circuite financiare şi de control diferite.

Trebuie să existe o demarcare clară între activităţile similare propuse in cadrul altor finanţări comunitare şi măsuri specifice pentru a asigura complementaritatea diverselor iniţiative care se adresează aceleiaşi zone sau aceluiaşi grup ţintă.

Atentie: la dubla finantare, conflict de interese conf. OUG 66/2009 si la corelarea strategiei pe PNDR cu Masurile din FEPAM.

Back to top
Care este suma maximă acordată pentru sprijinul pregătitor?

Acordarea sprijinului pregatitor se va realiza in conformitate cu criteriile din Ghidul solicitantului, respectiv legislatia Europeana in vigoare (Regulament 508/2014 si Regulament 1303 din 2013).

Back to top
Depunerea unei strategii de catre un parteneriat public privat este condiționată de accesarea sprijinului pregatitor Masura III.1. POPAM 2014-2020?

Depunerea unei strategii de dezvoltare locală integrată a zonelor pescărești de către un parteneriat public privat constituit în conformitate cu OUG nr. 26/2000, nu este condiționată de accesarea sprijinului pregătitor - Măsura III.1.

Back to top
Vă rugăm să ne comunicați dacă o unitate de acvacultură prezentă în Registrul Unităților de Acvacultură, publicat de către Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, dar cu mențiunea – ARE LICENȚĂ EXPIRATĂ- îndeplinește condițiile unui partener elig

O unitate de acvacultură înregistrată în Registrul Unităților de Acvacultură, publicat de către Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură care are licența expirată, NU indeplineste condițiile unui partener eligibil.

Back to top
Referitor la numărul de locuitori, suprafețele teritoriale (UAT-uri), organizații și asociații de pescari, precum și pescari autorizați, vor fi acceptate doar datele oficiale puse la dispoziție de către Institutul Național de Statistică conform datelor fi

Pentru informații privind numărul de locuitori, rata șomajului BIM total și pe sexe, venitul total mediu pe gospodărie și Produsul intern brut (PIB) pe locuitor, suprafețele teritoriale (UAT-uri), organizații și asociații de pescari, precum și pescari autorizați, vor fi acceptate datele oficiale puse la dispoziție de către Institutul Național de Statistică conform datelor finale ale Recensământului din anul 2011, Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date și alte insitituții abilitate care pot să furnizeze informații, conform Ghidului solicitantului.

Back to top
Agențiile județene pentru Protecția Mediului, Serviciile județene de Gospodărie a Apele, Direcțiile Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emit autorizații de mediu, autorizații de gospodărire a apelor, autorizații sanitar veterinare pentru ac

Agențiile județene pentru Protecția Mediului, Serviciile județene de Gospodărie a Apele, Direcțiile Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nu sunt institutii care sa ofere date statistice oficiale cu privire la dimensiunea sectorului pescăresc/acvacultură/piscicultură.

Back to top
Un agent economic care dobândește calitatea de administrator licențiat (RUA) al unei unități de acvacultură după data de 02.12.2015, data de începere a sesiunii închise pentru Măsura III.1, dar înainte de depunerea Cererii de finanțare, poate fi considera

Un agent economic care deține licență de acvacultură la momentul depunerii Cererii de finanțare este considerat un partener eligibil.

Back to top
Un agent economic deține 2 licențe distincte de acvacultură (pepinieră, crescătorie). Unitățile de acvacultură sunt considerate diferite, în înțelesul eligibilității teritoriului și al parteneriatului? Condiția existenței a cel puțin 3 unități de acvacult

Un agent economic cu un singur sediu social care deține una sau mai multe licențe distincte de acvacultură, este considerat eligibil ca o singură unitate de acvacultură.

Back to top
Depunerea unei strategii in etapa a doua a de catre un perteneriat public privat este conditionata de accesarea sprijinului pregatitor?

Depunerea unei strategii de dezvoltare locală integrată a zonelor pescărești de către un parteneriat public privat constituit în conformitate cu OUG nr. 26/2000, nu este condiționată de accesarea sprijinului pregătitor - Măsura III.1. din POPAM 2014-2020.

Back to top
Sunt necesare la Dosarul Cererii de Finanțare documentele de înființare pentru toți semnatarii Acordului de Parteneriat sau doar pentru partenerul care are calitatea de Solicitant?

Dacă solicitantul sprijinului pregătitor prin Cererea de finanțare depusă în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 este o persoană juridică publică sau privată, semnatară a unui Acord de parteneriat autentificat la notar, desemnat să reprezinte acel parteneriat, pentru aspectele administrative și financiare, la dosarul Cererii de finanțare se vor atașa documentele de înființare ale reprezentantului parteneriatului.

Back to top
Parteneriatele fără personalitate juridică sau privată trebuie să prezinte Acordul de parteneriat autentificat la notariat sau atestarea avocațială de dată certă prin avocat?

Parteneriatele fără personalitate juridică sau privată, vor prezenta în original Acordul de parteneriat autentificat la notariat sau atestarea avocațială de dată certă prin avocat, conform prevederilor legale.

Back to top
Un Grup local/un potential grup local de actiune în domeniul pescuitului trebuie să aibă sediul social sau punct de lucru al solicitantului în teritoriul FLAG?

Solicitantul sprijinului pregatitor din POPAM 2014-2020 va avea sediul solicitantului în zona de pescuit și acvacultura propusa în Cererea de finantare, conform Ghidului solicitantului pentru Masura III.1: http://www.madr.ro/ghidul-solicitantului-aprobat.html

Back to top
1. O zonă de implementare a strategiei locale este eligibilă în situația în care este compusă din teritoriul mai multor UAT-uri dar care nu comunică între ele teritorial (zona de implementare este compusă proactic din trei zone distincte situate pe terito

NU

Back to top
2. Solicitantul este eligibil în situația în care o parte din membrii privați (societăți comerciale și PFA-uri) ai parteneriatului nu au sediul social în zona de implementare a strategiei (sunt situați pe teritoriul altor comune care nu fac parte din zona

Solicitantul sprijinului pregătitor pentru M III.1 trebuie să aibă sediul social în teritoriul eligibil vizat

Back to top
3. Pentru a fi respectate condițiile de eligibilitate, este obligatoriu ca organizația de producători din domeniul acvaculturii/ pescuitului sau asocaiția de pescari comerciali sau cele 3 unități de acvacultură (parteneri minim obligatorii), după caz, să

Organizația de producători din domeniul acvaculturii/pescuitului sau asociația cu cel puțin 20 de pescari comerciali sau cel puțin 3 unități de acvacultură în zona de pescuit și de acvacultură își desfășoară activitatea pescărească pe teritoriul eligibil vizat.

Back to top
Pentru partenerii Acordului de parteneriat care reprezinta institutiile publice (UAT –uri/primării) este necesar Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului?

Pentru instituțiile publice (UAT-uri/primării) nu este necesar Certificatul Constatator emis de către Oficiul Registrului Comerțului.

Back to top
Avand in vedere faptul ca in vechiul ghid era utilizata sintagma: Grup de Actiune Locala în domeniul pescuitului - GL, iar în ultima variantă de ghid este utilizată sintagma Grup de Actiune în domeniul pescuitului - FLAG, sunt admise ambele variante?

Sintagma Grup de Acțiune Locală în domeniul pescuitului (GL) menționată în Ghidul solicitantului Măsura III.1 - aferent sesiunii I de depunere proiecte se citește Grup de Acțiune Locală în domeniul pescuitului (FLAG), menționată în Ghidul solicitantului Măsura III.1 - aferent sesiunii a II-a de depunere proiecte (vezi GLASAR aferent Ghidului solicitantului - Măsura III.1, sesiunea a II-a).

Back to top
Hotărârea Consiliului Local eliberată pentru prima sesiune de depunere (în care este utilizată sintagma - Grup de Actiune Locala în domeniul pescuitului - GL) este valabilă și în cadrul sesiunii curente de depunere având în vedere necorelarea de formă și

Hotărârea Consiliului Local utilizată în prima sesiune de depunere proiecte pentru Măsura III.1 cu sintagma Grup de Acțiune Locală în domeniul pescuitului (GL) este valabila în cadrul sesiunii a II-a de depunere proiecte pentru Măsura III.1, cu mențiunea ca aceasta să fie în vigoare la data depunerii solicitarii de sprijin pregatitor la DGP AM POPAM.

Back to top
La dosarul Cererii de finanțare conform ghidului solicitantului Măsura III.1 – sesiunea a II-a (pag. 7 pct. 14 - Lista documentelor din cererea de finanțare), este obligatorie depunerea Extrasului din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sau poate fi de

Conform art. 5, alin (1) din ORDONANŢA nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare, asociaţia dobândeşte personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul;

Conform Ghidului solicitantului pentru Măsura III.1 - Sprijin pregătitor pentru înfiinţarea parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti, sesiunea a II-a, pag. 7 pct. 14, la Dosarul Cererii de finantare se va depune :

- Extras din Registrul asociatiilor si fundatiilor pentru solicitanții înființați în baza OG 26/2000, cu maximum 30 zile calendaristice înainte de data depunerii Cererii de finanțare – în original;

și/sau

- Extras din Registrul asociatiilor si fundatiilor pentru solicitantul- înființaț în baza OG 26/2000, semnatar al Acordului de parteneriat, cu maximum 30 zile calendaristice înainte de data depunerii Cererii de finanțare – în original.

Back to top
Care este modul de decontare a cheltuielilor cu taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru solicitanții de sprijin pregatitor selectați în sesiunea I, Măsura III.1 – Sprijin pregătitor?

Conform prevederilor Ghidului solicitantului Măsura III.1. - Sprijin pregătitor pentru înfiinţarea parteneriatelor public-private şi elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti, aferent primei sesiuni:

  • valoarea totală maximă alocată unei cereri de finanţare pentru sprijin pregătitor este de 20.000 Euro/25.000 Euro pentru parteneriatele public - private cu sau fără personalitate juridică, care au primit finanțare nerambursabilă prin POP 2007 - 2013;
  • pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, dar necesare derulării proiectului, vor fi suportate de către beneficiar;

Având în vedere art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020:

  • cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă de beneficiarul operaţiunii, potrivit dispoziţiilor legale, cu respectarea prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este eligibilă, dacă aceasta este inclusă alături de valoarea nerambursabila a proiectului, în plafonul maxim alocat unei cereri de finanțare în valoare de 20.000 Euro/25 000 Euro.

Back to top
La dosarul Cererii de finanțare conform Ghidului solicitantului Măsura III.1 – sesiunea a II-a (pct. 17 - Lista documentelor din cererea de finanțare), care sunt documentele justificative eliberate de către INS sau alte instituții abilitate?

Informațiile vor fi justificate prin adresă oficială de la INS sau alte instituții abilitate, ori prin captură de ecran (print screen) de pe site-ul INS.

În cazul în care teritoriul propus pentru FLAG cuprinde părți dintr-un UAT, se vor depune date oficiale ale instituțiilor abilitate ce confirmă numărul de locuitori și suprafața teritorială.

Back to top
Solicitanții de sprijin pregătitor pentru Măsura III.1 - sesiunea I, care nu au fost selectați, pot folosi Acordul de parteneriat încheiat și în cadrul sesiunii a II- a de primiri proiecte?

Solicitanții care nu au fost selectați în prima sesiune în vederea obținerii sprijinului pregătitor, pot folosi același Acord de parteneriat, cu mențiunea că trebuie respectate condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului pentru Măsura III.1 - sesiunea a II-a (exemplar duplicat eliberat de notar).

Back to top